Geológia (z gr. gé = zem + logos = slovo, náuka) je veda, ktorá sa zaoberá zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria.

O Spoločnosti

Spoločnosť Green View sa zameriava na prieskum a hodnotenie ložísk nerastných surovín najmodernejšími metódami s osobitným zreteľom na ochranu životného prostredia, ako aj geologický prieskum životného prostredia, inžiniersko – geologické a hydrogeologické práce. Má ambície stať sa popredným lídrom v šetrnej a ekologickej ťažbe kovov na Slovensku, ako aj sanácií environmentálnych záťaží a získavaní kovov ako vedľajšieho produktu pri likvidácii banských odpadov.

Odbornosť

Hlavným geológom spoločnosti a zodpovedným riešiteľom geologických prieskumných projektov s odbornou spôsobilosťou na MŽP SR je Mgr. František Bakoš, PhD. Magisterské a doktorandské štúdium geológie ukončil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na Štátnom geologickom ústave D. Štúra v rokoch 2003 – 2006 pracoval na vedecko – výskumných úlohách v oblasti metalogenézy ložísk nerastných surovín. Od roku 2006 až po súčasnosť pôsobil v súkromnom sektore na projektoch geologického priekumu ložísk na Slovensku a v zahraničí (Ekvádor, Mongolsko, Saudská Arábia, Etiópia).

Galéria

V súčasnosti pracujeme na posudzovaní výskytu drahých kovov v lokalite Prochoť, na zhodnotení nerastných surovín z banského odpadu ložiska Smolník a prehodnotení ložiska volfrámu a molybdénu v Ochtinej.

Kontakt

Meno

E-mail

Predmet

Správa

captcha